Smedsby UF sedan 1912

SMUF Historik

Beställ föreningens historik!
Mikael Gädda tfn. 040-7366511

 

Ungdomsföreningen

Den första ungdomsföreningen i Österbotten bildades 1888 i malax, Malax Uf. Efterhand grundades liknande föreningar på andra orter. Ännu år 1911 hade man ej i Smedsby gjort sig bekant med vad en ungdomsförening betydde eller vad en sådan hade för uppgift. Men saker och ting förändras och det gällde även ungdomsförening i Smedsby. 


Hur det hela började i Smedsby 

Läsåret 1910-1911 tillbringade två unga flickor Anna Kronman och Verna Gädda från Smedsby vid Närpes folkhögskola. Där fick de bl.a. undervisning i ungdomsföreningsarbete, samt vid sidan om skolarbetet även studera den dåvarande ungdomsföreningens verksamhet. En dag skulle eleverna skriva en uppsatts med rubriken "Vår ungdomsförening samt dess uppgift". Då Smedsby vid denna tid inte hade någon ungdomsförening, blev resultatet av denna uppsats, som ni kan förstå, inte så gott för flickornas del. 

Efter hemkomsten från skolan började flickorna diskutera med andra ungdomar om att eventuellt grunda en ungdomsförening på orten. Arbetet framskred så långt att ett första möte hölls i Böle folkskola november 1911 dit intresserade från Smedsby, Böle samt Karperö kallades av O.V. Kronman. Vid mötet valdes interimsstyrelse med O.V. Kronman som ordförande. När det blev frågan om var föreningen skulle placeras blev det genast delade meningar. Karperöborna ville ha den till Karperö, medan Smedsby och Böleborna ville han den på gränsen mellan båda byarna. Detta gillades inte av Karperöborna och drog sig undan. Saken lämnades för att vila men inte för länge… 
 

Grundande av föreningen 

Den 6 januari 1912 kallades det till möte i Smedsby folkskola, denna gång med endast Smedsby och Bölebor. Mötet öppnades med sången "Var välkommen en var". Som ordförande fungerade Gustav Gädda och vid detta tillfälle anmälde sig 60 ungdomar som blivande medlemmar. Man beslöt att bilda en ungdomsförening som filial under Vasa ungdomsförening på grund av att inga nya föreningar fick grundas under den ryska tsartiden. Nu blev det allvar i saken och Smedsby ungdomsförening var bildad. 

Den första styrelsen i den nybildade ungdomsföreningen fick följande sammansättning: ordf. A-F Vikman, styrelsemedlemmar: O.V. Kronman, Anna Kronman, Johannes Lustig, Verna Gädda, Emilia Vigren, John Ahlbäck, K.J Ahlbäck, Edvard Sandberg samt Johannes Lundström. 
 

Verksamheten 

Det första verksamhetsåret var synnerligen livligt, föredrag hölls i folkskolan eller i någon större bondgård. Tanken på ett eget hem åt föreningen var redan från början ett av föreningens önskemål. År 1913 såldes trädgårdsmästare Lundbergs hemman på aktion, ungdomsföreningen inköpte hela hemmanet med byns bönder som borgesmän. Jorden såldes, endast Mangården med tomt behöll föreningen i sin ägo. 

Mangården ändrades snart till samlingslokal, mellanväggar revs, man målade och tapetserade med liv och lust. Föreningen hade nu sin egen lokal och arbetet fortsatte med stort intresse de första åren. 

Verksamhetsåret 1918-1919 stod föreningen som värd för folkhögskolan Bredablick då en stor del av medlemmarna besökte skolan. Småningom blev den gamla lokalen för trång och en ny stor samlingslokal byggdes 1919. Man behöll den gamla lokalen som serveringsrum. 

Invigningen höll rum i oktober 1919, samtidigt kom föreningen i stor skuld. Föreningen arbetade vidare med växlande framgångar bl.a. ordnades ett större lotteri 1924. År 1926 renoverades och målades lokalen både ut- och invändigt vilket åter resulterade i stora kostnader. 

Den första mars 1932 blev föreningen för första gången skuldfri och man firade tillfredställelsen med en fest till vilken alla forna medlemmar var bjudna. 

Natten till söndagen den 13 november 1932 brann föreningslokalen av outredd anledning till grunden, föreningen förlorade härigenom sitt hem. 
 

Axplock ur verksamhetsberättelsen 8.1.1933

Det gångna året har varit ett såväl glädjen som sorgens år. Föreningslivet har varit något livligare än under föregående år och medlemsantalet har betydligt ökats. 

… 

Under året har hållits sju(7) månadsmöten. Dessa har i allmänhet varit rätt talrikt besökta, vilket till någon del berott på därpå att på mötena utom de löpande ärendena även förekommit program. 

… 

Den första mars kunde föreningen fira sin största triumf. Nämnda dag blev den skuldfri. 

… 

Föreningen kunde såsom ovan framgår emotse en ljus framtid, men då drabbades den av sin första och största motgång. 

 

Branden

Natten till söndagen den 13 november nedbrann, av hittills outredd anledning, föreningshuset till grunden. Föreningen förlorade härigenom sitt hem. Förlusten kändes så mycket bittrare som under året gjorts en del förbättringar och reparationer. 

Genom branden förlorade föreningen även alla sina inventarier såsom en flygel, köksattiralj, sceninredning samt en mängd dyrbara och hårt förvärvade idrottspokaler. Lokalen var försäkrad till Fmk 200.000, vilket belopp till någon del täcker förlusten. Tack vare denna omtänksamhet från styrelsens sida är föreningen nu i stånd att börja med uppförandet av ett nytt hus och det är att hoppas att alla medlemmar härvid villigt och med intresse medverka så att intet avbrott i föreningens verksamhet må uppstå.

En byggnadskommitté valdes och ritningar uppgjordes av Isak Vahlstedt. Man hade för avsikt att bygga i tegel. Möten hölls och vid ett möte anmälde Böleungdomarna om utträde ur föreningen. Till påföljd av detta frångick Smedsbyborna den tilltänkta tegelbyggnaden och nya ritningar uppgjordes av byggmästare O.Söderlund. Av bräder uppfördes den föreningslokal där all verksamhet bedrivs idag. 

Invigningen av denna lokal ägde rum den 3 september 1933. Kostnaderna för projektet blev något över 400.000mk, cafeterian byggdes i ett senare skede. 

Teatern spelade en stor roll under denna tid, nämnas kan att vid varje månadsmöte framfördes ett mindre teaterstycke. Folkdansen har så gott som hela tiden stått på föreningens program, närmare bestämt 1915-1970. Körsång var också en populär aktivitet och som ledare fungerade bland andra läraren Fritiof Lundqvist. Idrott har även hört till föreningens verksamhet med stora framgångar i bl.a. skidning, friidrott, fotboll samt på senare år bordtennis, pidro, rinkbandy m.m. 

År 1935 hölls ett större lotteri som gav ett gott resultat till föreningens kassa, man höll även auktioner på handarbeten förfärdigade av föreningens kvinnliga medlemmar samt föremål som skänkts av olika personer. Byns marthaförening har även stöttat och assisterat i mångt och mycket. 

1950 företogs en grundlig renovering av hela lokalen in- och utvändigt samt andra reparationer utfördes, till en kostnad av 467.000mk. En grundlig renovering gjordes även 1964, då fick huset ny färg på både in- och utsidan. Nytt golv lades i köket och i serveringsrummet samt införskaffades en ny köksinredning. 

1969 startade en ny modefluga, nämligen bingo. Det blev en stor framgång genast från starten. Först spelade man en gång i veckan för att sedan utöka till två gånger per vecka. Publiktillströmningen var så stor att man blev tvungen att placera ut bord i klädlogen samt på vinden. Bingon bidrog även till att föreningens ekonomi stabiliserades. Problemet nu var att lokalen blev för liten och efterfrågan på en inomhustoalett ökade. 

År 1970 är med all säkerhet ett av de viktigaste i åren i föreningens historia. På våren började planeringen av en tillbyggnad, man hade möten nästan varje vecka. Ritningarna för den nya byggnaden gjordes av byggmästare Karl Lågland. Anbud på utbyggnaden begärdes från tre byggnadsfirmor. O&J Förars anbud var lägst, 109.700mk och totala kostnaden för tillbyggnaden summerades till 155.700mk. Kostnaden för tillbyggnaden kunde hållas nere tack vare en hårt arbetande styrelse och föreningsmedlemmar. Arbetet påbörjades i juli och fyra månader senare och massor av talkotimmar hade föreningen en representativ ungdomslokal. 

Mellan åren 1980-1982 förekom stort slitage och förstörelse i lokalen. Detta som resultat av bl.a. många livliga danskvällar. Aktiviteten under denna tid var inte den bästa pga få föreningsaktiva. För att få ordning på ekonomin var föreningen tvungen att sälja ett grönområde till kommunen samt inkalla äldre personer i Smedsby UF´s styrelse. Nu gällde det att få huset reparerat. Både äldre och yngre visade stort intresse för att få huset i ursprungligt skick. Smedsby skifteslag stöttade även föreningen vid olika tillfällen. 

Under senare delen av 1980 talet och början av 1990 talet präglades verksamheten av danser (mogendanser och ungdomsdanser), som drog till sig stor publik. Detta gav ordentligt tillskott i förningens kassa men även slitaget var av hög kaliber. Stora kostnader och ständigt underhåll krävdes för att hålla lokalen i skick. Det tidigare vaktmästarbostaden, belägen under scenen fick sig en ordentlig ansiktslyftning i slutet av 1980 talet och förvandlades till ett mötesrum med eget kök, WC och dusch. Mötesutrymmet fungerade även som loge för artister. 

1990 renoverades övre våningen grundligt. Utrymmet byggdes om till en pub och disco, rymmande ca 70 personer. Puben blev ett populärt och bra tillägg på danserna. Antalet föreningsaktiva var högt och föreningen hade allmänt bra hälsa. 

Dansernas blomstringstid var dock räknad och i mitten av 1990 talet sjönk publiksiffrorna. Till sist så pass mycket att föreningen var tvungen av avbyta danstillställningarna pga den ekonomiska förlust dessa förde med sig. Man var tvungen att hitta nya inkomstkällor och verksamhetsformer. 

I början av 1990 talet diskuterades planer om att försöka få liv i teaterverksamheten igen och 1995 visade föreningen den första farsen "Charlies tant" och detta kom att utvecklas till en av föreningens starkare verksamhetsformer. Teaterverksamheten är ännu idag, 10 år senare en mycket viktig del av verksamheten. 

Ett antal bostadstomter som funnits i föreningens ägo såldes vid utgången av 1990 talet och en fond stiftades för att förvalta pengarna. En separat fondstyrelse, bestående av Smedsbybor som var eller hade tidigare varit aktiva i föreningen tillsattes. Smedsby UF kunde och kan än idag årligen söka om bidrag av denna fond. 

I början av 2000 talet har föreningen utvecklat en hel del nya verksamhetsformer såsom, kurser av olika slag, cateringverksamhet med utskänkningstillstånd, uthyrningar i allt större grad till såväl privatpersoner, föreningar och företag, olika mindre och större projekt inom föreningen har blivit allt vanligare. 

2008 köpte föreningen den sk "Holmska gården" eller "smidjon" av korsholms kommun. Denna gård är en av det få kvarvarande minnena av Smedsby från gången tid. Smedsby hembygdsförening och scouterna har använt gården flitigt och kommer även att ha möjlighet till det framöver. 

Ungdomsföreningen ämnar använda sig av gården och den vackra tomt den finns på till bl.a. sommarteater. 

I dagsläget har Smedsby UF stabil ekonomi. Föreningshuset är i ypperligt skick och användningsgraden av huset är högre än någonsin. 

Fortsättning på denna historik kommer vartefter vi skapar ny historia.